Contact person

Art director

Prof. Alexander Hülshoff
0231_725168-0
info@orchesterzentrum.de

Director of administration

Dr. Jonas Becker (parental representation)
0231_725168-12
jonas.becker@orchesterzentrum.de


Dr. Constanze Müller (in parental leave until Summer 2019)
0231_725168-12
c.mueller@orchesterzentrum.de

Registry & library

Helga Jonschker
0231_725168-0
info@orchesterzentrum.de

Artistical operations and communications

Daniel Plonka
0231_725168-13
presse@orchesterzentrum.de

Finance & disposition

Silke Berger
0231_725168-14
berger@orchesterzentrum.de

Stage and utilities management

Sebastian Feldkamp
0231_725168-18
feldkamp@orchesterzentrum.de